Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł

- masz firmę II i III

Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Aktualności Dokumenty do pobrania Regulamin Projektu Opis projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i Odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Biuro Projektu SCREP Zapytania ofertowe Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

Dokumenty do pobrania

Dodano: 2016-06-22 / wyświetleń - 6273

Dokumenty rekrutacyjne ,,Masz pomysł - masz firmę III'' 


Formularz Kwalifikacyjny - pobierz

Regulamin projektu z dnia 01.03.2017 - pobierz

 

Dokumenty do złożenia wniosku o przyznanie wsparcia finansowego dla Uczestników projektu, którzy ukończyli SZKOLENIA w ramach projektu "Masz pomysł - masz firmę II":

Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego – (pobierz)

Biznes plan na okres 2 lat działalności przedsiębiorstwa – (pobierz)

Załącznik do biznes planu - analiza finansowa - (pobierz)

Oświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków - (pobierz)

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu - (pobierz)

Oświadczenie o braku zobowiązań z tytułu zajęć sądowych i administracyjnych i nie toczeniu się przeciwko Beneficjentowi pomocy postępowania sądowego, egzekucyjnego lub windykacyjnego dotyczącego niespłaconych zobowiązań - (pobierz)

Oświadczenie o nieotrzymaniu, w roku podatkowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty 200 000,00 euro, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego – równowartość w złotych kwoty 100 000, 00 euro, obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia pomocy - (pobierz) lub

Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w roku kalendarzowym, w którym Beneficjent pomocy przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach kalendarzowych wraz z potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami zaświadczeń o pomocy de minimis, wystawionymi przez podmioty udzielające pomocy - (pobierz)

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - (pobierz)

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - (pobierz)

 


Wniosek o zwrot kosztów dojazdu - pobierz.doc

 


Aktualny regulamin z dnia 13.09.2016r. - pobierz.pdf

Regulamin projektu z dnia 15-07-2016r. - pobierz.pdf     nieaktualny

Regulamin projektu z dnia 30-06-2016r. - pobierz. pdf  nieaktualny


Dokumenty rekrutacyjne - pobierz. doc

 


Pozostałe dokumenty do wglądu - pobierz. zip

 


 

Lista kodów PKD wpisujących się do inteligentnych specjalizacji Województwa Warmińsko - Mazurskiego, nie podlegających wykluczeniu z pomocy de minimis - pobierz. pdf

 


ROZLICZENIE DOTACJI

Prezentacja dotycząca zasad dokonywania

zakupów oraz rozliczania dotacji - pobierz.

Szczegółowe zestawienie zakupionych towarów - pobierz

Deklaracja pochodzenia środka trwałego - pobierz
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X