Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł

- masz firmę II i III

Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Aktualności Dokumenty do pobrania Regulamin Projektu Opis projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i Odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Biuro Projektu SCREP Zapytania ofertowe Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

Rekrutacja

Dodano: 2016-06-22 / wyświetleń - 3291

Warunkiem przystąpienia do Projektu jest złożenie przez Kandydata dokumentów rekrutacyjnych wymienionych w § 6  ust. regulaminu projektu i dostarczenie ich osobiście, kurierem bądź pocztą w wyznaczonym terminie do Biura Projektu lub Biur Rekrutacyjno- Konsultacyjnych.

Decyduje data wpływu dokumentów do w/w biur.

Formularz kwalifikacyjny wraz ze wzorami oświadczeń można odebrać osobiście w Biurze Projektu i Biurach Rekrutacyjno – Konsultacyjnych lub pobrać ze strony internetowej projektu:

DOKUMENTY REKRUTACYJNE - POBIERZ. DOC

W każdym z powiatów czynne BRK, których zadaniem będzie udzielanie informacji i przyjmowanie dokumentów rekrutacyjnych dot. projektu – lokalizacja punktów oraz godziny pracy zostały wskazane w §1 ust 4 regulaminu projektu oraz zostaną podane na stronie internetowej projektu.

Komplet własnoręcznie podpisanych dokumentów wymienionych w § 6 pkt. 1 regulaminu projektu, Kandydat powinien złożyć osobiście.

Istnieje możliwość złożenia dokumentów za pośrednictwem kuriera lub poczty, tylko i wyłącznie na adres Biura Projektu (siedziby Stowarzyszenia „CREP”)

 

w terminach

od 18 lipca 2016 r do 30 grudnia 2016 r


 Rekrutacja wstępna prowadzona będzie do osiągnięcia 2-krotności liczby uczestników przewidzianych w projekcie z podziałem na płeć:

180 osób w tym 98 Kobiet i 82 Mężczyzn.

Beneficjent zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia naboru po osiągnięciu wymaganych limitów 2-krotności zgłoszeń w podziale na płeć. 

W momencie osiągnięcia 2-krotności zgłoszeń Beneficjent zamieszcza informację o tym fakcie na stronie internetowej projektu www.dotacje2.screp.pl, w Biurze Projektu oraz BRK, jednak nabór wniosków w tej podkategorii trwa do godz. 15.00 dnia roboczego w którym osiągnięto limit 2-krotności.

Oznacza to, że wszystkie wnioski przyjęte podlegają ocenie na etapie rekrutacji. Wnioski będą oceniane formalnie na bieżąco, a następnie pozytywnie ocenione wnioski zostaną przekazane do etapu II oceny.

Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, bądź po terminie zakończenia rekrutacji jak również dokumenty złożone wielokrotnie nie będą podlegać rozpatrzeniu. Kandydat ma możliwość wycofania dokumentów i złożenia ich ponownie, jedynie w przypadku, gdy nie upłynął termin składania dokumentów rekrutacyjnych.

O zakwalifikowaniu Kandydatów do Projektu decydować będzie Komisja Rekrutacyjna powołana przez Prezesa Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”, w skład której wchodzą psycholog, doradca zawodowy, doradca biznesowy, kierownik projektu, asystent kierownika projektu i asystent ds. organizacji szkoleń i doradztwa.

 Rekrutacja będzie przebiegać zgodnie z następującym schematem:

a)      ETAP I – Rekrutacja wstępna:

- przyjmowanie formularzy rekrutacyjnych, ocena formalna (wnioski będą ocenianie na bieżąco),

- spotkanie z doradcą zawodowym,

- spotkanie z psychologiem

Osoby, które uzyskają łącznie min. 60% punktów (36 pkt) z etapu I, zostaną zakwalifikowane do następnego II etapu. Osoby które nie uzyskają minimum punktowego zostaną zdyskwalifikowane.

b)      ETAP II – Rekrutacja biznesowa:

- spotkanie z doradcą biznesowym

Osoby, które uzyskają min. 70% punktów (28 pkt) z etapu II, zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie.

Osobom, które uzyskają min. 70% punktów u doradcy biznesowego do ilości zdobytych punktów, zostanie naliczona premia punktowa w wysokości 5 punktów w przypadku (max 10 punktów):

-  zaplanowanego zatrudnienia pracownika**,

- planowania rozpoczęcia działalności gospodarczej wpisującej się w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko – mazurskiego.

**wykazanie w formularzu rekrutacyjnym, oraz potwierdzenie faktu planowanego zatrudnienia na spotkaniu z doradcą biznesowym jest zobowiązujące do zaplanowania i wykazania chęci zatrudnienia pracownika w biznes planie oraz po otrzymaniu wsparcia finansowego przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających zatrudnienie. W przypadku nie zatrudnienia pracownika na umowę o pracę, umowa na dotację inwestycyjną zostanie wypowiedziana. 

Terminy spotkań z doradcą zawodowym, psychologiem oraz doradcą biznesowym zostaną zamieszczone na stronie internetowej projektu z 5-dniowym wyprzedzeniem oraz zostanie wysłana informacja drogą mailową do osób, które udostępniły adres mailowy.

c)      ETAP III – Wyłonienie listy osób zakwalifikowanych

- lista osób zakwalifikowanych – osoby mające punktację min 70% (28 pkt i wyżej),

- lista osób rezerwowych - osoby mające punktację 60-69% ( 24-27  pkt),

- lista osób odrzuconych przez komisję rekrutacyjną - osoby mające punktację poniżej 60% ( 23 pkt).

W przypadku, gdy nabór zostanie zamknięty i nie zostanie zakwalifikowana odpowiednia liczba osób, zakwalifikowane zostaną osoby z listy rezerwowej z najwyższą punktacją (drugim kryterium kwalifikującym w przypadku tej samej liczby punktów jest wcześniejszy termin złożenia wniosku rekrutacyjnego).

W przypadaku gdy liczba osób, które uzyskały punktację wyższą niż 70% pkt jest większa niż liczba dostępnych miejsc to:

 Powyższy zapis dotyczył będzie ostatniego naboru dokumentów rektutacyjnych.

Lista rankingowa będzie publikowana z częstotliwością min. raz na miesiąc.

d)     ETAP IV – wyłonienie listy osób zakwalifikowanych, potwierdzenie kryteriów kwalifikacyjnych i podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz umowy szkoleniowej.

Terminy spotkań z etapu II podlegają zmianom jedynie w przypadkach losowych lub innych sytuacjach niezależnych od Kandydata np. choroba, pogrzeb, ślub, wypadek, egzamin itp. pod warunkiem dostarczenia dokumentów potwierdzających zaistnienie w/w sytuacji.

Komisja Rekrutacyjna dokona wyboru 90 kandydatów z podziałem na płeć, zgodnie z § 4 ust 3. Ocena Kandydata odbędzie się na podstawie dokumentów rekrutacyjnych oraz rozmów kwalifikacyjnych prowadzonych przez doradcę zawodowego, psychologa, doradcę biznesowego. Ostatecznej oceny dokona Komisja rekrutacyjna weryfikując dokumentację kandydata do przyznania punktów premiujących. O miejscu Kandydata na liście rankingowej decyduje suma punktów uzyskanych z etapu II.

Dokumenty rekrutacyjne niekompletne lub zawierające uchybienia formalne podlegają uzupełnieniu. Kandydat ma możliwość jednorazowego uzupełnienia złożonego formularza kwalifikacyjnego (wniosku) w terminie 3 dni roboczych od dnia odebrania pisma informującego, przesłanego za pośrednictwem e-maila, fax-u, poczty tradycyjnej lub przekazanej informacji telefonicznie o powyższym. Uzupełnienie możliwe jest jedynie w przypadku wystąpienia następujących braków lub błędów oczywistych:

a)      brak podpisu,

b)      niewypełnione pola w formularzu,

c)      brak co najmniej jednej strony we wniosku,

d)     brak któregoś z wymaganych załączników.

W przypadku braku prawidłowego uzupełnienia w wyznaczonym terminie wniosek zostaje odrzucony.

Lista uczestników projektu zostanie ogłoszona na stronie internetowej Projektu z podaniem numeru formularza kwalifikacyjnego w terminie 7 dni kalendarzowych od zakończenia analizy zgłoszeń i rozmów kwalifikacyjnych.

Dopuszcza się wycofanie dokumentów przez Kandydata i ponowne złożenie jedynie w przypadku, gdy dokumenty nie podlegały ocenie formalnej.

Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem do Projektu.

Komisja Rekrutacyjna odrzucać będzie dokumenty rekrutacyjne osób niespełniających warunki wymienione w regulaminie projektu

W przypadku Kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów o zakwalifikowaniu się do Projektu decydować będą limity przyjęć określone w § 4 ust. 3 oraz wcześniejszy termin złożenia wniosku rekrutacyjnego.

Na podstawie oceny dokonanej przez Komisję Rekrutacyjną sporządzone zostaną listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie (zgodnie z podziałem w § 4 ust. 3 uwzględniając przy tym podział pod względem płci), które niezwłocznie opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu oraz będą dostępne w Biurze Projektu oraz w BRK. Beneficjent dopuszcza możliwość publikacji częściowych list zakwalifikowanych (min. raz na miesiąc).

W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej do udziału, do projektu może zostać zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej z zachowaniem kolejności na tej liście.

Kolejne osoby z listy rezerwowej mogą przystąpić do Projektu w sytuacji przedstawionej w ust. 22 do momentu, w którym przeprowadzonych zostanie nie więcej niż 20% obowiązkowych zajęć przewidzianych w ramach wsparcia szkoleniowego (dotyczy osób z listy rezerwowej, które nie posiadają dokumentów zgodnie z § 8 ust. 7, które zwalniałyby uczestnika z udziału w szkoleniach).

Od decyzji Komisji Rekrutacyjnej nie przysługuje odwołanie.

Osoby zakwalifikowane do projektu zobowiązane są do podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie, której załącznikiem jest oświadczenie o nie dokonaniu zmiany statusu na rynku pracy oraz nie zarejestrowaniu działalności gospodarczej w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji. Deklaracja podpisywana jest co do zasady w pierwszym dniu rozpoczęcia wsparcia szkoleniowego.

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X