Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”
Stowarzyszenie "Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka" Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

Masz pomysł

- masz firmę II i III

Oś Priorytetowa 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.3 Rozwój samozatrudnienia
Aktualności Dokumenty do pobrania Regulamin Projektu Opis projektu Harmonogram Projektu Rekrutacja Szkolenia Pytania i Odpowiedzi Dotacja Wsparcie pomostowe Biuro Projektu SCREP Zapytania ofertowe Wykluczone działalności z dofinansowania w projekcie

Dotacja

Dodano: 2016-06-22 / wyświetleń - 4934

Warunkiem ubiegania się o przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie jednorazowego wsparcia kapitałowego w wysokości maksymalnie do 23 232 złotych na osobę jest złożenie kompletnych i prawidłowo sporządzonych dwóch egzemplarzy (w wersji papierowej) Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego  wraz z załącznikami.

Złożenie kompletnego wniosku wraz z załącznikami nie oznacza zgody na zawarcie Umowy na udzielenie wsparcia finansowego. 

NA CO MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJĘ?

W ramach jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie działalności gospodarczej możliwe jest sfinansowanie przez Przedsiębiorcę wydatków inwestycyjnych umożliwiających uruchomienie (powstanie) przedsiębiorstwa, a w szczególności:

a) zakup wartości niematerialnych i prawnych, sprzętu rozumianego jako środki trwałe oraz pozostałego sprzętu i wyposażenia, dla których prowadzona jest ewidencja ilościowa lub ilościowo- wartościowa, w tym:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 lit. g rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis nie jest możliwe nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego w zakresie drogowego transportu towarowego

b)   zakup środków obrotowych pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celów realizowanej inwestycji oraz odpowiednio uzasadnione:

towar w wysokości maksymalnie do 10 000 zł,

surowce do produkcji w wysokości maksymalnie do 17 000 zł,

łącznie towar i surowce do produkcji w wysokości maksymalnie do 17 000 zł,

c)    koszt prac remontowych maksymalnie do kwoty 5 000 zł. Koszt kwalifikowalny tylko w obiektach usługowo – handlowych (nie mieszkalnych). Podstawą uznania wydatków dotyczących prac remontowych jest przedstawienie aktu własności do lokalu, umowy najmu lokalu/umowy przedwstępnej najmu lokalu/użyczenia lokalu na okres nie krótszy niż co najmniej 12 miesięcy. Koszt zostanie uznany za kwalifikowalny, gdy zostanie przedstawiona odpowiednia dokumentacja potwierdzająca prawa do lokalu oraz kosztorys inwestorski na etapie składania wniosku o przyznanie wsparcia finansowego i biznes planu.

Całość wydatków powinna być zgodna z celami przedsięwzięcia i niezbędna do rozpoczęcia działalności gospodarczej, pod tym też kątem wszystkie wydatki będą oceniane. 

Niedopuszczalne jest dokonywanie zakupów od najbliższych członków rodziny, tj. osób z którymi Przedsiębiorca jest w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia oraz osoby związane z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli z Uczestnikiem Projektu.


NA CO NIE MOŻNA PRZEZNACZYĆ DOTACJI?

W ramach dotacji kosztem niekwalifikowalnym są koszty:

Uczestnicy Projektu rozliczają wydatki ponoszone w ramach dotacji w kwotach brutto (łącznie z VAT).

 

Ostateczne przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości dokonywane będzie w drodze umowy cywilno- prawnej, zawartej na piśmie pod rygorem nieważności. Podpisanie Umowy nastąpi po spełnieniu przez Uczestnika Projektu warunków określonych w  Regulaminie.

JAK ZABEZPIECZYĆ DOTACJĘ?

Warunkiem wypłaty środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości jest wniesienie przez Uczestnika Projektu co najmniej dwóch z poniższych rodzajów zabezpieczeń prawidłowej realizacji Umowy (do wyboru):

a)      Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową (obligatoryjnie);

b)      poręczenie osób fizycznych:

- co najmniej 1 osoba fizyczna zatrudniona na czas nieokreślony lub określony tj. nie krótszy niż 14 miesięcy od dnia podpisania poręczenia oraz inne osoby (np. prowadzące działalność gospodarczą, rolniczą, emeryci bądź renciści) uzyskujące dochód brutto nie niższy niż 2.200,00 zł miesięcznie, które nie ukończyły 65-go roku życia, w przypadku małżonków posiadających intercyzę poręczycielem może być małżonek;

Poręczycielem nie może być: pracownik z wynagrodzeniem obciążonym z tytułu wyroku sądowego lub innego, pracownik w okresie wypowiedzenia, osoba będąca poręczycielem bądź mająca zobowiązania wobec innych instytucji, współmałżonek osoby ubiegającej się o przyznanie środków bądź poręczyciela. Beneficjent ma prawo żądać dokumentów potwierdzających status materialny poręczyciela, jak również do Beneficjenta należy ostateczna decyzja o jego zaakceptowaniu;

c)      akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika;

d)     ustanowienie hipoteki;

e)      zastaw na prawach lub rzeczach;

f)       blokada rachunku bankowego;

g)      poręczenie Funduszu Poręczeniowego;

Beneficjent ma prawo niezaakceptowania wybranych przez Przedsiębiorcę form zabezpieczeń i przedstawienia innych form, które zostaną uznane jako ostateczne. Ostateczną decyzję o rodzaju zabezpieczenia podejmuje Beneficjent na podstawie oceny ryzyka zawodowego. Nie przyjęcie propozycji Beneficjenta oznacza brak zgody na podpisanie umowy na udzielenie wsparcia finansowego.

WYPŁATA DOTACJI

Wsparcie finansowe wypłacane jest w formie zaliczki w wysokości 100% przyznanej kwoty wsparcia finansowego.

ROZLICZENIE DOTACJI

Przedsiębiorca zobowiązany będzie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania Umowy ponieść wydatki inwestycyjne (rzeczowa i finansowa realizacja inwestycji). Przedsiębiorca może wystąpić do Beneficjenta z pisemnym wnioskiem o zmianę rzeczowego terminu  realizacji inwestycji (ze szczegółowym uzasadnieniem). Beneficjent w ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania wniosku uczestnika projektu informuje go pisemnie o decyzji dotyczącej zatwierdzenia lub odrzucenia wnioskowanych zmian. Przedsiębiorca w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia zakończenia rzeczowego terminu realizacji inwestycji określonego w Umowie powinien przedstawić Beneficjentowi:

Beneficjent na etapie kontroli może żądać od Przedsiębiorcy dokumentów dotyczących zakupionych towarów i/lub usług zgodnych z zapisami zatwierdzonego biznes planu. Kopie wszystkich dokumentów muszą być potwierdzone przez Przedsiębiorcę za zgodność z oryginałem przez opatrzenie każdej strony klauzulą „za zgodność z oryginałem”, aktualną datą, nazwą miejscowości oraz własnoręcznym podpisem Przedsiębiorcy lub opatrzenie pierwszej strony dokumentu napisem „za zgodność z oryginałem od strony … do strony … z aktualną datą, nazwą miejscowością oraz własnoręcznym podpisem Przedsiębiorcy.

Wszystkie płatności dokonywane w ramach umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej powinny być dokonywane w formie bezgotówkowej (w tym kartą płatniczą) z konta Przedsiębiorcy przedstawionego w Umowie o dofinansowanie. Transakcje zawierane z innym podmiotem od kwoty 15.000,00 zł i wzwyż należy obligatoryjnie dokonać w formie bezgotówkowej (w tym kartą płatniczą) z konta Przedsiębiorcy przedstawionego w Umowie o dofinansowanie.

Beneficjent przeprowadzi kontrolę w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej z której zostanie sporządzony protokół. W trakcie kontroli Przedsiębiorca zobowiązany jest:

PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI I ROZLICZENIE KOŃCOWE

Przedsiębiorca będzie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej na rozwój, której otrzymał wsparcie finansowe przez okres co najmniej 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy na udzielenie wsparcia finansowego. W ciągu 30 dni kalendarzowych po upływie 12- go miesiąca Przedsiębiorca zobowiązany jest do dostarczenia do Stowarzyszenia „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” aktualnych dokumentów potwierdzających funkcjonowanie firmy, takich jak:

a)      aktualny wypis z organu rejestrowego;

b)      zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne
i zdrowotne;

c)      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z uiszczaniem podatków.

d)     Oświadczenie potwierdzające zatrudnienie pracownika zgodnie z deklaracją złożoną w formularzu rekrutacyjnym oraz na rozmowie z doradcą biznesowym .

Nie dostarczenie dokumentów do ostatniego dnia wyznaczonego przez Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” oznacza nie dotrzymanie warunków Umowy i skutkować będzie rozpoczęciem procesu odzyskania środków pochodzących z dotacji, zgodnie z warunkami Umowy podpisanej z Przedsiębiorcą.


ZWROT ZABEZPIECZENIA I KONIEC UMOWY ZE STOWARZYSZENIEM "CREP"

Zwrot zabezpieczenia przyznanej dotacji dokonywany jest po 12 miesiącach od dnia podpisania umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na wniosek Beneficjenta pod warunkiem spełnienia warunków określonych w regulaminie projektu.
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014 -2020
Projekt i wykonanie - Adam AntolakPolityka Cookies
Nasz serwis używa plików cookies zgodnie z "Polityką Cookies". Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że wyrażają Państwo na to zgodę.   Zamknij  X